EDİTÖRDEN

Gazi Akademik Bakış Editörler Heyeti

Özet


Değerli “Gazi Akademik Bakış Dergisi” Okuyucuları, Dergimizin 22. sayısıyla yeniden sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyuz. Gerek makalelerin seçiminde, gerekse seçilen makalelerin yayımlanma sürecinde gösterdiğimiz titizlik 1. sayımızdan itibaren aynı hassasiyetle devam etmektedir. 22. sayımızda zevkle okuyacağınızı umduğumuz 13 makale yer almaktadır. Makalelerin 8’i tarih, 3’ü uluslararası ilişkiler, 1’i iletişim ve 1’i de sosyoloji alanındadır. Tarih alanındaki makalelerin ilk sırasında Nasrullah Uzman tarafından kaleme alınmış olan “II. Dünya Savaşı Sonrasında Sovyet Talepleri ve Türkiye’nin Tepkisi” isimli makale bulunmaktadır. Makalede Rusya’nın, savaş sonrasında Türkiye üzerindeki geleneksel toprak talepleri ve Türkiye’nin buna karşı tepkileri; arşiv belgeleri ve dönemin gazetelerinin yanı sıra pek çok kaynaktan yararlanılarak anlatılmıştır. Tarih alanındaki ikinci makale, Özgür Mert’in kaleme aldığı “Cumhuriyet Döneminde Azınlık ve Türkleştirme Politikaları Bağlamında 1934 Trakya Yahudilerinin Göç Olayına İlişkin İddialar ve Cevaplar” isimli makaledir. Yazar bu makalede 1934 Trakya Yahudilerinin İstanbul’a ve daha sonra Filistin’e göçünün bazı yayın organlarında iddia edildiği gibi cumhuriyet döneminin azınlık politikasının eseri olmayıp ekonomik kaygılar, dünyadaki bazı gelişmeler, bazı yerel unsurların menfaat çabaları gibi etkenlerin rol oynadığını anlatmaktadır. Bu çalışmada Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi ve dönemin gazete ve dergileri başta olmak üzere konuyla alakalı birçok kitap ve makaleden yararlanılmıştır. Üçüncü tarih makalemiz Pakize Çoban Karabulut tarafından kaleme alınan “II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’de Buğday Üretimine Etkisi: Örümcek Ağı Teorisi” isimli makaledir. Bu çalışmada yazar, buğday üretiminin savaşlar, doğal afetler gibi durumlardan nasıl etkilendiğini II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’deki buğday üretimi örneği üzerinden incelemiştir. Tarih alanındaki makalelerden dördüncüsü Süleyman Polat’ın kaleme aldığı “Arşiv Vesikaları Işığında Yavuz Sultan Selim Dönemi Seferlerinin İaşe Organizasyonuna Dair Yeni Tespitler” isimli makaledir. Yazar bu makalede üzerinde çok durulmayan bir konuyu ele almakta ve. Yavuz Sultan Selim döneminde ordunun ihtiyaç duyduğu temel iaşe maddelerinin nasıl temin edildiğini incelemektedir. Bu çalışmada Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Topkapı Sarayı Müzesi Arşivlerinden ve birçok kitap ve makalelerden yararlanılmıştır. Tarih alanındaki makalelerin beşinci sırasında Rezzan Ünalp tarafından kaleme alınan “Birinci Dünya Harbi Sonunda Maraş’ın İtilaf Devletlerince İşgali ve Maraş Savunması” isimli makale bulunmaktadır. Yazar makalesinde Mondros Mütarekesi’nden sonra Maraş’ın İngiliz ve Fransızlar tarafından işgal edilmesinden, bölge halkının bu duruma tepkilerinden ve Mustafa Kemal’in bölgeye gönderdiği subayların teşkilatlandırma çalışmalarından bahsetmektedir. Çalışmada ATASE Arşivi, TİTE Arşivi gibi arşivlerin yanı sıra pek çok kitap ve makale kullanılmıştır. Dergimizdeki tarih makalelerinin altıncısı Abdullah Özdağ tarafından yazılan “Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Afrika’da Türk-Fransız Mücadelesi: Canet Sorunu (1906-1912)” isimli makaledir. Bu makalede stratejik önemi dolayısıyla Canet’i Fransızların kendi nüfuz alanlarına katma mücadelesi anlatılmaktadır. Çalışmada Trablusgarp Vilayet Salnameleri ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi vesikalarından geniş ölçüde istifade edilmiş bunun yanı sıra bazı telif ve tetkik eserler kullanılmıştır. Yedinci sıradaki tarih makalesi Zülfiye Koçak’ın “Son Osmanlı-Avusturya Mücadelesinde Değişen Dengeler ve Ziştovi Antlaşması” isimli çalışmasıdır. Söz konusu çalışmada yazar, Avusturya ile Osmanlı Devleti’nin 1791 yılında imzaladıkları Ziştovi Antlaşması’nın iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu ve bu anlaşmayla Osmanlıların psikolojik üstünlüğünün sona erdiğini ifade etmekte ve antlaşmaya giden süreç ve sonrasını anlatmaktadır. Çalışmada Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve birçok kaynak eser kullanılmıştır. Tarih alanındaki makalelerin sekizincisi ve sonuncusu Almıla Gökçe Özcan’ın yazdığı ”XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti’nde Vergi Muafiyeti: Derbentçilik” isimli makaledir. Yazar bu makalede derbent teşkilatı hakkında bilgi vermekte derbentçilere hizmetleri karşılığında vergi muafiyeti tanındığını, bunun da bazı devlet görevlilerinin müdahalelerine yol açtığını anlatmaktadır. Çalışmada Başbakanlık Osmanlı Arşivi vesikalarından ve birçok kaynak kitaptan faydalanılmıştır. Dergimizin 22. sayısındaki uluslararası ilişkiler makalelerine gelince; birinci sırada Murat Önsoy ile Gürol Baba’nın birlikte kaleme aldıkları “Bu İşin Standardı Yok: Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlardaki Demokrasinin Teşviki Politikalarının Bir Analizi” isimli makale yer almaktadır. Bu makalede Soğuk Savaş sonrası tüm dünyada demokrasiyi teşvik çabalarının hız kazandığı, Avrupa Birliği ve ABD’nin Batı Balkanlardaki demokrasiyi teşvik siyasetlerinin karşılaştırmalı analizi yapılarak, bu siyasetin sorunlu yönleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. İngilizce olarak kaleme alınan çalışmada yerli ve yabancı geniş bir literatür taraması yapılmıştır. Uluslararası ilişkiler alanındaki makalelerin ikincisi Cengiz Dinç ve Nevra Esentürk’ün birlikte kaleme aldıkları “Avrupa ve ABD Arasındaki İlişkilerde Dönüşümler (2001-2017)” isimli makaledir. Bu makalede son 15 yılda Avrupa’nın ABD ile ilişkilerinin nasıl şekillendiği tarihsel perspektiften hareketle ağırlıklı olarak siyasi açıdan incelenmektedir. 2016 yılından itibaren Donald Trump’ın başkan seçilmesiyle Avrupa ve ABD arasındaki ilişkilerin nasıl bir seyir izleyeceği konusunda öngörülerde bulunulmaktadır. Çalışmada yerli ve yabancı geniş bir literatür taraması yapılmıştır. Uluslararası ilişkiler alanındaki makalelerin üçüncüsü Alper Tolga Bulut’un “Amerikan Kongresi’nde Partilerin Etkisi” isimli çalışmasıdır. Yazar bu çalışmada Amerikan iç ve dış siyasetinin önemli belirleyicilerinden biri olan kongrenin etkisine odaklanmaktadır. Bu bağlamda Amerikan Kongresi çalışmalarında partilerin kongre üzerindeki etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. İngilizce olarak kaleme alınmış olan makalede geniş bir literatür taraması yapılmıştır. Dergimizin bu sayısında sosyoloji alanında yazılmış 1 adet çalışma bulunmaktadır. Kürşad Zorlu ve Hale Kırmızıoğlu tarafından kaleme alınan makale “Adam Smith’in Devlet Anlayışı Üzerine Kuramsal Bir İnceleme” adını taşımaktadır. Bu çalışmada devlet hakkındaki genel bakış açılarının yanı sıra devleti özellikle ekonomik alandaki fonksiyonları açısından ele alıp inceleyen Adam Smith’in fikirleri ön plana alınmıştır. Çalışmada yerli ve yabancı geniş bir literatür taraması yapılmıştır. Dergimizin bu sayısında 1 adet de iletişim alanında makale bulunmaktadır. Lale Dündar tarafından kaleme alınan makale “Yeni Medya ve Siyasal Katılım: 15 Temmuz Örneği” ismini taşımaktadır. Makalede yazar medyanın demokrasiyi güçlendirmede önemli bir güç olduğunu, geleneksel medyanın yanı sıra yeni medya olarak adlandırdığı internet ağının bilgisayarlar ve cep telefonları gibi dijital aygıtlar vasıtasıyla toplumsal tepki sürecine katkılarını, 15 Temmuz örneğinde incelenmektedir. Konuyla alakalı kitap, dergi, makale, tez ve internet kaynaklarından yararlanılmıştır. Bu itibarla Gazi Akademik Bakış Dergisi 2007 yılında yayımlanan ilk sayısında; “Dergimiz Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten ve gelecekle ilgili planlar yapan sorumlu mevkide olanlara da tarihten günümüze ve geleceğe bilimsel yaklaşımlarla ufuk açıcı nitelikte olmayı hedeflemektedir; Gazi Akademik Bakış Dergisi, Türkiye ve bölge ülkeleri ile bölge ile ilgilenen ülkelerin büyük plan, proje ve hedefleri konusunda sıkıntısı çekilen akademik literatür açığını kısmen de olsa kapatmayı amaçlamaktadır. Bu konuda yerli ve yabancı akademisyenlerin katkılarını beklemekteyiz.” diyerek yayın hayatına başlamıştı. Dergimiz 22. sayısı ile hem ilk sayıda hedeflediği ilkeler doğrultusunda dopdolu bir sayı hazırlamış, hem de aynı temel ilke, heyecan ve bilimsel iddialarla ikinci on yılın ikinci sayısına ulaşmıştır. 20. sayımızda da belirttiğimiz gibi bugün dergimiz tüm dünyada ve ülkemizde ilgili bilim çevrelerince olduğu gibi devletimizin en üst kademeleri tarafından da ilgiyle takip edilmekte ve dergimizden bilimsel manada yararlanılmaktadır. Dergimiz yayın hayatına girmesinden çok kısa bir zaman sonra ESCI, EBSCO, CEEOL, DOAJ, İNDEX COPERNICUS, INDEX ISLAMICUS, TÜBİTAK-ULAKBİM, IMB, ASOS, PROQEST, MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY, SERIALS SOLUTIONS ve TÜBİTAK DERGİ PARK gibi dünyanın en önemli indeksleri tarafından taranmaya başlanmış 2015 yılından itibaren tüm dünyada en üst seviyede bilimsel yayınların tarandığı THOMSON REUTERS tarafından taranmaya başlanmış ve dergide yayımlanan makaleler WEB OF SCİENCE’da görünür hale gelmiştir.
Dergimizin bu seviyeye ulaşmasında başta siz değerli Gazi Akademik Bakış Dergisi okuyucularına, dergimize bin bir emekle hazırladıkları makaleleri gönderen yazarlara, bunları titiz bir incelemeden geçiren hakemlere, editörler heyetine, sorumlu yazı işleri müdürüne, yazı kuruluna, haberleşmeye, yayın kuruluna, danışma kuruluna ve yurt dışı temsilciliklerine en içten teşekkürlerimizi sunarken, dergimizin 2018 Kış sayısında (23. Sayımızda) daha iyi noktalarda buluşmayı ümit ediyoruz.
Saygılarımızla


Editörler Heyeti


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin  içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                        ISSN: 1307-9778  E-ISSN: 1309-5137